ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Процедура по кандидатстване за финансиране
26.02.2015
Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ се подава от Управителя на Сдружението на собствениците /СС/ в стая 304 на Община Елена. След получено ЗИФП, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В процеса на проверката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изискани допълнителна информация, документи и/или липсващи такива.
Само СС подали ЗИФП, съдържащо пълния пакет от документи, отговарящ на изискванията на програмата ще получат положителна оценка.

Процедура по кандидатстване за финансиране /формат.pdf/
1. Покана за свикване на ОС на СС /формат.doc/
2. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС /формат.doc/
3. Протокол от ОС на СС /формат.doc/
4. Заявление за интерес и финансова помощ /формат.doc/
5. Справка за ССО /формат.doc/
6. Декларация - нечлен на СС /формат.doc/