ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
05.10.2016
Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Решение № 144/ 28.11.2013 г. Общински съвет – Елена е приел Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
В Държавен вестник бр. 43 от 07.06.2016 г. са обнародвани изменения и допълнения на  Закона за публичните финанси. Приетите изменения и допълнения са съществени и е необходимо да се отразят в свързаните с него нормативни актове. В тази връзка е необходимо да се направят промени в Наредбата, както следва:

1. Променя се текста на чл. 21, ал. 2 от наредбата, съгласно изменението на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси, както следва: „Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.”

2.
Променя се чл. 29, ал. 2 от наредбата по отношение на срока за представяне на проекта на бюджет за публично обсъждане, съгласно §13 от ЗИД на ЗПФ  в чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, като текстът придобива следния вид: „Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата и мястото на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.” Старият текст от ЗПФ определяше проектът на бюджета да бъде внесен до 30 ноември на текущата година.

3. Добавя се нов член в наредбата – чл. 29б, съгласно допълнение в чл. 84, ал. 5 (нова алинея) от Закона за публичните финанси с текст: „Кметът на общината изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване на министъра на финансите, ако общината е в процедура по финансово оздравяване.”

4. Променя се чл. 30, ал. 3, т. 1 от наредбата, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, според които: „максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения”, в стария Закон за публичните финанси този процент беше 5 на сто.

5. Променя се чл. 30, ал. 3, т. 2 от наредбата, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, както следва:” Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения”, в стария текст от Закон за публичните финанси този процент беше 30 на сто.

6.
Добавя се нова алинея (5) към чл. 30 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 5 от Закона за публичните финанси с текст: „При разглеждане от Общинския съвет на бюджета на общината в процедура на финансово оздравяване се обсъжда и становището на Министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.”

7. Досегашните  алинея (5) и алинея (6) към чл.30 в наредбата стават съответно алинея (6) и алинея (7) във връзка с изменението с §17 на чл. 94, т. 3 от ЗИД на ЗПФ.

8.
Създава се нов раздел VІІа в наредбата с наименование „Финансови затруднения”, съгласно допълнение на Закона за публичните финанси с Глава осма „а” „Общини с финансови затруднения”, с членове 43а, 43б, 43в с текстовете на членове 130а, 130б, 130в, от Закона за публичните финанси, уточняващи параметрите на общини с финансови затруднения; с чл. 43г с текста на чл. 130д от Закона за публичните финанси; с чл. 43д , с текста на чл. 130е от Закона за публичните финанси; с членове 43е, 43ж, 43з, 43и с текстовете съответно на членове 130ж, 130з, 130и, 130к от Закона за публичните финанси;
с чл.43к, с текста на член 130л от Закона за публичните финанси.

9. Променя се текста на чл. 44, ал. 1 от наредбата съгласно изменението на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както следва:” Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна година  го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.”

10.
Променя се текста на чл. 44, ал. 5 от наредбата, съгласно изменението на чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, както следва: „Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година”.

11. В Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена  – „Правила за провеждане  на публично обсъждане на проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на  общинския бюджет“,  се правят следните изменения:
  1.    В Раздел I. „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет“, т. 4 се променя и придобива следното съдържание:
„Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година“ ;
   2.    В Раздел II. „Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет се правят следните изменения:
а) В т. 2  думите "31 декември" се заменят с "30 септември".
б) т. 4 се изменя и придобива следното съдържание:
„В срок до 31 август на следващата бюджетна година кметът на общината внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от общинския съвет. В деня, на внасяне, в местния вестник и на сайта на общината и на общинския съвет  председателя на общинския съвет публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета“.

12. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена се правят следните изменения:
   1.    Наименованието „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/„ става: „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/“
   2.    т. 8 се изменя и придобива следното съдържание:
„За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране“.

Мотиви за предлаганите изменения и допълнения и цели, които се поставят:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена с нормите на Закона за публичните финанси.

Очаквани резултати от прилагането:
Подобряване на цялостната дейност по прилагане на наредбата.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Елена да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта в сградата на Община Елена в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа или на e-mail: obshtina@elena.bg

Изменения