ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Проект: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена 2016-2020
06.10.2016
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена (2016-2020) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020), съгласувана от Областния съвет за развитие в област Велико Търново с Решение № 1 прието през април 2016 г.
Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад–анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Елена, приет с Решение № 70/25.06.2015 г. на Общински съвет – Елена, в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (Общинска администрация, ДСП, социални услуги и други структури на местната власт).
Разработването на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Елена е в изпълнение на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и е в синхрон с националните приоритети на социалната политика.
Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в община Елена.
Стратегията има отворен характер, като промени в нея могат да се внасят винаги, когато възникне доказана необходимост.

Проект! Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година