ОБЯВИ
Обява до заинтересованите лица и общественост.
23.01.2017
На основание чл.4(2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда фирма „Пътища и мостове“ ЕООД гр.Варна Ви уведомява, че има инвестиционно намерение за „Монтиране на мобилна асфалтова база за производство на асфалтови смеси в поземлен имот №300001, намиращ се в землището на гр. Елена с ЕКАТТЕ 27190, общ. Елена, собственост на „Пътно поддържане“ ЕООД, гр. Велико Търново.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Велико Търново,
площад "Майка България" 2, е-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com