ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
13.03.2017
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 
     
Относно: Отмяна на действащата към този момент Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Действащата към този момент наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета с Решение № 78 от 18.07.2008 г. на Общински съвет – Елена е изгубила своето практическо приложение. Значителна част от текстовете й са неприложими и/или не кореспондират с действащото законодателство, поради измененията и допълненията на Закона за общинската собственост (ЗОС). Нужно е прецизиране на наредбата, детайлизиране на процедурите и изискванията, свързани с жилищните нужди на гражданите. Приемането на нова наредба се налага с оглед разрешаване на проблеми, изведени от практическото приложение на нормативната база, като се цели: адекватен отговор на жилищните нужди на гражданите, усъвършенстване дейността на администрацията и пълно съответствие с действащото законодателство.

Мотиви за приемане на нова наредба:
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища урежда обществени отношения, свързани с условията и реда за установяване на жилищна нужда на гражданите на територията на община Елена, а също и законосъобразното използване на съществуващия общински жилищен фонд. Приемането на нова Наредба се налага във връзка с неприложимостта на значителна част от действащите към този момент разпоредби, необходимостта от регулиране на отношенията между заинтересованите лица и администрацията, установените проблеми, изведени от практиката, както и законодателните изменения. Чрез приемането на нова Наредба ще се постигне синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство, както и ще се подобри ефективността при работа със същата. С предложените промени се цели поставяне на ясни и точни критерии за установяване на жилищните нужди, отдаване под наем, стопанисване и продажба на общински жилища.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансови:

Пълно съответствие с действащото национално законодателство. Наличие на ясни и конкретни критерии, по които да работят помощните органи на общинска администрация и адекватно прилагане на нормативната база. Увеличаване на събираемостта по отношение на наеми от общински жилища.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният проект е изготвен в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, Закона за нормативните  както и със Закона за общинската собственост.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ