ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена
13.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С Решение № 39 / 09.02.2017 г. Административен съд Велико Търново обявява за нищожни разпоредбите на чл. 20, т. 3 в частта за паркирането, т. 4 и т. 9 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена, приета с Решение № 46 / 22.09.1992 г. по Протокол № 18 от 22.09.1992 г. на Общински съвет Елена.