ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Предложение за Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
06.04.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14-дневен, като мотивите за това са, че въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на разпоредбите на наредбата. С отмяна на посочените в протеста разпоредби ще се постигне икономичност и експедитивност – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица, органите, извършващи контрол за законосъобразност и Община Елена, като издател.

МОТИВИ

към Предложение за Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След извършен анализ от страна на общинска администрация, както и протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново до Административен съд – Велико Търново, бе установено, че разпоредбите на чл. 10, чл. 21, ал. 5, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 43, ал. 8 и чл. 48, ал. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена следва да бъдат отменени.
По отношение на чл. 10 от наредбата е установено, че същият противоречи на чл. 7 и чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ по аргумент, че цената на услугата не може да надвишава разходите по предоставянето й.
По отношение на чл. 21, ал. 5 от наредбата е установено, че предвидената норма противоречи на Закона за местните данъци и такси и предвижда санкция, която вече е определена в нормативен акт от по-висока степен.
По отношение на чл. 24, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от наредбата е установено, че са налице санкции с по-голям обхват от предвидените в Закона за местните данъци и такси и следва да бъдат отменени, тъй като такива могат да бъдат въведени само със закон и не могат да бъдат допълвани с подзаконов нормативен акт. Същевременно т. 3, 4 и 6 от същата алинея преповтарят законовите разпоредби, което ги прави излишни.
По отношение на чл. 27 от наредбата е установено противоречие с нормативен акт от по-висок ранг, конкретно принципите за „равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик“ на Закона за предучилищно и училищно образование.
С чл. 43, ал. 8 от наредбата е въведена такса за „предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд“, която също следва да бъде отменена, тъй като такава не е предвидена в сред изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, както и в Закона за опазване на земеделските земи.
С чл. 48, ал. 7 от наредбата е предвидено че лица, които към датата на заявяване на услугата имат задължения по местни данъци и такси и/или са били страна по прекратени по тяхна вина договори с Община Елена, нямат право да ползват бърза, експресна и извънредна услуги по ал. 1. Същата не кореспондира с чл. 7 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и следва да бъде отменена.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
Промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се налагат във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство и отстраняване на незаконосъобразна административна тежест за физическите и юридическите лица.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази крайно негативно на общинския бюджет.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
Намаляване на административната и икономическа тежест спрямо физически и юридически лица. Изчистване на противоречия между подзаконовия нормативен акт и нормативни актове от по-висок ранг.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото предлаганите изменения възникват от Закона за местните данъци и такси, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.


С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.