ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена
03.05.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
  
След Предложение от страна на Районна прокуратура – Елена, както и извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че разпоредбата на чл. 21 от Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (Собствениците на превозни средства с животинска тяга и на малогабаритна самоходна селскостопанска техника СА ДЛЪЖНИ да ги регистрират в кметствата, съгласно чл. 9 от ЗДП по ред и начин, определен с Наредба № 6 на МВР от 1985 г. В указаното от кметството време да представят превозното средство за годишен преглед.) противоречи на разпоредба от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят конкретната разпоредба неприложима и незаконосъобразна. Същевременно обществени отношения, които чл. 21 обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг - – Закона за регистрацията и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и Наредба № 2 от 03.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по ЗРКЗГТ.  Поради това предлагам чл. 21 да бъде отменен.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Промяната в Наредба за опазване на обществения ред в община Елена се налага във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагането на предлаганото изменение не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Ще се намали административната и икономическа тежест спрямо гражданите.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганото изменение възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА