ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
01.06.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14-дневен, като мотивите за това са, че въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на разпоредбите на наредбата и действия в посока изменение/отмяна следва да бъдат предприети до 23.06.2017 г. Измененията са в интерес на гражданите и юридическите лица, органите, извършващи контрол за законосъобразност и Община Елена, като издател.

Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От години се наблюдава процес на намаляване броя на децата в региона, поради демографски и миграционни причини, което води до редуциране на средствата за детските заведения, получавани като делегирана от държавата дейност.
Издръжката на детските градини става все по-трудна. Повечето от сградите не са енергийно ефективни, материалната база е стара и са необходими повече средства за нейната поддръжка. Същевременно, все по-високи са изискванията по отношение на осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Немаловажен е въпросът за осигуряване на дневна охрана и пропускателен режим в детските заведения. Наличието на допълнителни средства би спомогнало за осигуряване и монтиране на системи за видео наблюдение.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:


С настоящото предложение се предвижда въвеждане на постоянна месечна такса и присъствена такса. Въвеждането им ще допринесе за осъществяване на споделена отговорност от страна на родителите, ще се стимулира посещаемостта  в детските заведения и ще бъдат ограничени отсъствията без уважителни причини. С цел редуциране на финансовите тежести спрямо родителите, с настоящото предложение се предвижда незаплащане на постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии, ремонт, карантина и други обективни причини, както и при отсъствие на детето в детската градина в периода от 01.06 до 31.08.
От друга страна въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново е образувано Административно дело относно оспорване на чл. 25, ал. 1 от наредбата, тъй като действащото към момента диференциране по доход на родителите е дискриминационно (т. 1-5 на алинея 1). С оглед мотивите на прокуратурата, Общински съвет – Елена следва да приеме конкретен и необвързан с материалното положение на родителите размер на таксата за ползване на детски ясли и детски градини. В Определение № 6 от 12.05.2017 г. Административен съд – Велико Търново е указал на Общински съвет – Елена, в срок до 23.06.2017 г. да представи доказателства за изменение или отмяна на разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от наредбата.
В посока спазване на Закона за нормативните актове, от директорите на детски заведения на територията на общината са изискани адекватни, социално и финансово обосновани становища/докладни записки, включващи в себе си предложение за размер на месечната такса. Същите са приложени към настоящото предложение. Със Заповед № 266/07.04.2017 г. кметът на Община Елена определя комисия от експерти на общинска администрация, със задача да анализира депозираните от директорите на детски заведения докладни и да формира конкретно предложение за определяне на стойност. Трайните изводи и констатации от всички документи са, че най-адекватна и финансово обоснована би била постоянна такса в размер на 5 лв. и 35 лв. – присъствена, пропорционално разпределена за всеки работен ден, в който е посетено заведението.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:


За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства, предложените изменения няма да се отразят негативно на общинския бюджет.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Подобно предложение от една страна няма да съдържа дискриминационни условия и ще отговаря на закона, съобразно протеста на прокуратурата, а от друга страна няма да промени и/или да увреди съществено икономическото положение нито на Община Елена, нито на ползвателите на детските заведения.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:


Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектопредложение:

§1. В чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена се правят следните изменения:
1. Изменя алинея 1, като същата придобива следния текст:
Чл. 25, ал. 1 „За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /формирани от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:
1. постоянна месечна такса в размер на 5 лв.
2. присъствена месечна такса в размер на 35 лв., пропорционално изчислена за всеки работен ден, в който е посетено заведението.“
2. Изменя ал. 5, като същата придобива следния текст:
Чл. 25, ал. 5 „Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за училищното и предучилищното образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, за времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на дневния оклад за храна, а за периода от 01.06. до 14.09. – размер, изчислен по реда на ал. 1 “
3. В ал. 6 се добавя думата „присъствена“, като същата придобива следния текст:
Чл. 25, ал. 6 „При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите/настойниците предварително са уведомили директора на детското заведение.“
4. Изменя ал. 7, като същата придобива следния текст:
Чл. 25, ал. 7 „За ползване на намаленията по ал. 2 и освобождаването по ал. 4, родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи правото на преференцията. Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с представено от родителите копие от “Акт за раждане” издадено от съответния отдел “Гражданско състояние” на общината по месторождение.“
5. Добавя нова алинея 9, със следното съдържание:
Чл. 25, ал. 9 „Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии, ремонт, карантина и други обективни причини, както и при отсъствие на детето за периода от 01.06. до 31.08.“

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.