ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена
12.06.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 - 4 от Закона за нормативните актове, и във връзка с предложение на Окръжна прокуратура за отстраняване на колизията между текстовете от общинската наредба и нормативните актове от по-висока степен,  в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона за пътищата. Новата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С новия подзаконов нормативен акт преди всичко се определят редът и условията за уреждане на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Елена. Общинската наредба трябва да отговаря на всички законови изисквания. С цел правилното прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен и неподлежащ на различно тълкуване начин. С приемането на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Елена, изградената пътна мрежа на територията на Община Елена, ще се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за пътищата или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена