ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата  ще се постигнат икономичност,  експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица.

МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:
Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“ е приета с Решение №98/13.12.2001 г. на Общински съвет Елена. Същата е основана на Закона за горите, който е отменен считано от 09.04.2011 г. и това я прави неприложима към настоящия момент. От друга страна, засегнатите в нея обществени отношенията от местно значение вече са отпаднали.

С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от избягване на противоречие с действащите нормативни актове от по-висок ранг, както и нормативни актове, уреждащи отношенията от местно значение, се налага отмяна на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска гора“.

ІІ. Цели, които се поставят:
• Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство;
• Актуализиране на нормативната база на Община Елена;

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането
• Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
• Привеждане в съответствие на нормативни актове на Елена с действащия Закон за горите.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
• Отмяната не противоречи на правото на европейския съюз.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за отмяна на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.