ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата  ще се постигнат икономичност,  експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица.

МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:
Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена е приета с Решение №59/30.09.1998 г. на Общински съвет Елена по протокол №9/30.09.1998 година. Същата е основана на Закона за териториално и селищно устройство, който е отменен считано от 31.03.2001 г. и това я прави неприложима към настоящия момент. От друга страна, засегнатите в нея обществени отношенията от местно значение вече са уредени в Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, приета с Решение № 145/28.11.2013 г. по Протокол № 12 от 28.11.2013 г. на Общински съвет – Елена.

С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от избягване на противоречие с действащите нормативни актове от по-висок ранг, както и нормативни актове, уреждащи отношенията от местно значение, се налага отмяна на Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена.

ІІ. Цели, които се поставят:
• Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство;
• Актуализиране на нормативната база на Община Елена;

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането
• Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
• Привеждане в съответствие на нормативни актове на Елена с действащия Закон за устройство на територията

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
• Отмяната не противоречи на правото на европейския съюз.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за отмяна на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.