ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена
05.07.2017
На основание чл. 28, ал. 3  от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена. Срокът за предложения и становища по проекта за отмяна е 14-дневен, като мотивите за това са, че с отмяна на наредбата ще се постигнат икономичност, експедитивност и намаляване на административната тежест – характеристики, които са в интерес на гражданите и юридическите лица.

МОТИВИ към Предложение за отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:
Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена е приета с Решение №26/19.03.2001 г. на Общински съвет Елена. Същата произтича от действащия към този момент Закон за вероизповеданията, който е отменен считано от 19.12.2002 г., което я прави неприложима към настоящия момент. Във влезлият в сила нов Закон за вероизповеданията не се изисква приемане на наредба от общинските съвети.

С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от избягване на противоречие с действащите нормативни актове от по-висок ранг, както и нормативни актове, уреждащи отношенията от местно значение, се налага отмяна на Наредба за спазването на обществения ред при дейности на религиозните общности на територията на община Елена.

ІІ. Цели, които се поставят:
• Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство;
• Актуализиране на нормативната база на Община Елена;

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането
• Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
• Привеждане в съответствие на нормативни актове на Елена с действащия Закон за вероизповеданията.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
• Отмяната не противоречи на правото на европейския съюз.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за отмяна на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.