Заповеди
Заповед № РД.02.05-495 Елена,02.08.2017г.
01.08.2017
На 02.08.2017 г. от 10:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-322/09.05.2017 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на имот частна общинска собственост, а именно: 2 (два) линейни метра от антенния носач – (жере), както и 4 (четири) кв.м. от помещение (ретранслаторна станция), частна общинска собственост, находяща се в землището на гр. Елена, местност „Чукански баир“, намиращи се в имот № 930010, при граници на целия имот: имот № 001966 – полски път на община Елена, № 930006 – залесена територия на МЗГ-ДЛ/ДДС, №001928 – полски път на община Елена, землищна граница, актуван с АОС 1351/06.04.2017г. вписан в Служба по вписванията при РС- Елена на 10.04.2017г. под № 41,   том 2.
 
Начална тръжна цена  150 лв. (сто и петдесет лева) месечно без вкл. ДДС.
 
За проведеното заседание е изготвен протокол, който е подписан от членовете на комисията и е одобрен от заместник кмета на Община Елена.