ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
08.08.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
След извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че определените срокове в т. 2 и т. 3 от Приложение 4 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена противоречат на разпоредба от по-висок ранг, а именно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси. Налице се законови промени, които предвиждат по-кратки срокове за извършване на административните услуги по издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя за 1 имот и незавършено строителство.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Необходимо е синхронизиране между местната нормативна база и нормативен акт от по-висок ранг. Същевременно, съществено се съкращават сроковете за предоставяне на административни услуги спрямо гражданите, без да се изменят цените, което е в техен интерес.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. Намаляване на административната тежест спрямо гражданите предвид предвиденото съкращаване на сроковете за изпълнение на административни услуги.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци,  чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет Елена приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Елена, както следва:
§ 1. Изменя сроковете за извършване на услуги по издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя за 1 имот и незавършено строителство по т. 2 и т. 3 от Приложение 4 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
 

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ

КРАЙНА ЦЕНА

1

2

3

4

5

2.

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя за 1 имот

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

5-дневен от подаване на искане

5.00 лв.

2.1.

- за бърза услуга

3-дневен от подаване на искане

10.00 лв.

2.2.

- за експресна услуга

24 часа от подаване на искане

15.00 лв.

2.3.

- извънредна услуга

2 часа от подаване на искане

30.00 лв.

3.

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

5-дневен от подаване на искане

5.00 лв.

3.1.

- за бърза услуга

3-дневен от подаване на искане

10.00 лв.

3.2.

- за експресна услуга

24 часа от подаване на искане

15.00 лв.


§ 2. Настоящото изменение влиза в сила незабавно.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА