Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-515 Елена, 17.08.2017 г.
17.08.2017
С Решение № 103/27.07.2017 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а имено: магазин с площ от 25 (двадесет и пет) кв.м., разположен в масивна административна сграда, намираща се на ул. „Ил. Макариополски“ № 32, в гр. Елена, при граници на магазина: изток – улица, запад – община Елена (вход за социални грижи и бюро по труда), двор – обща част – община Елена, ДСК, ДЗИ и др., от север и юг обекти, собственост на община Елена. Сградата е актувана с АОС 166 / 02.04.1998 г., вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г., № 108, том V.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 103/27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена