Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-517 Елена, 17.08.2017 г.
17.08.2017
С Решение № 101/27.07.2017 г. Общински съвет  - Елена е открил процедура (търг с явно наддаване) за продажба на употребявани МПС – общинска собственост, а именно:
1. САПП МТО – АТ „ЗИЛ – 131“, шаси № 474135, в комплект с фургон;
2. ССВ „ЗИЛ – 131 В“, шаси № 215002;
3. САПП МТО – БТ „ЗИЛ - 131“, рама № 301817, двигател № 659132, в комплект с фургон;
4. САПП МТО – БТ „ЗИЛ – 131“, рама № 293704, двигател № 615655, в комплект с фургон;
5. ТАПП „ЗИЛ – 131“, рама № 410237, двигател № 589796;
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 101/27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена