ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена
23.08.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След Предложение от страна на Районна прокуратура – Елена, както и извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че разпоредбата на чл. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба за опазване на обществения ред в община Елена противоречи на разпоредба от по-висок ранг. Обществените отношения, които чл. 5 регулира частично са уредени в нормативен акт от по-висок ранг - Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).  Поради това предлагам чл. 5, т. 2 и т. 3 да бъдат изменени.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Промяната в Наредба за опазване на обществения ред в община Елена се налага във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганото изменение не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Ще се намали административната и икономическа тежест спрямо гражданите.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганото изменение възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет  – Елена
 
Изменя чл. 5, т. 2 и т. 3 от Наредба за опазване на обществения ред в община Елена, като последния придобива следният вид:
„ЧЛ. 5. За осигуряване условия за спокойствие, сигурност, труд и отдих на гражданите СЕ ЗАБРАНЯВА:
2) осъществяване на домашни дейности, създаващи шум над допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;
3) създаването на шум в жилищните сгради и общежитията през времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. вечерта до 6.00 ч. сутринта;
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА