Обявления
Обявление № УТ.01.02-182 / 25.09.2017 г.
25.09.2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-582 / 21.09.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП на с. Марян (ПУП - План за улична регулация) в зоната на имот пл. № 342 в кв. 20 - изменение на корекция на река Руховска, като регулационната линия към реката се постави по съществуващата северозападна имотна граница и създаване на нова улица – тупик с О.Т. 89а – 89б, успоредно на приложената регулация към корекцията на „сухото дере“, за осигуряване на достъп до брода на река Руховска.
 
Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
    /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА