Обявления
Обявление № УТ.01.02-183 / 25.09.2017 г.
25.09.2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-583 / 21.09.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІV-342 в кв. 20 по плана на с. Марян - поставяне неприложена дворищнорегулационна линия към парцел ІІ-140,141 по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 342 - УПИ ІV-342 (нов) в кв. 20 по плана на с. Марян (съгласно Заповед № РД.02.05-582/21.09.2017 година за изменение на улична регулация) и План за застрояване на новообразувания УПИ.
 
Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
       /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА