Обявления
Обявление № УТ.01.02-184 / 25.09.2017 г.
25.09.2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-584 / 21.09.2017 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за изменение на действащия РП на с. Шилковци (ПУП - План за улична регулация) - изменение на улична регулация между О.Т. 42-12-34, като уличнорегулационните линии се поставят по съществуващи сгради и огради на парцел VІ-87 в кв. 2 по плана на селото.
 
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
     /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА