ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Приложение №6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
13.11.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
След извършен анализ от страна на общинска администрация, бе установено, че част от определените такси в приложение № 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена са необосновано ниски и не обезпечават изцяло предоставянето на съответните административни услуги. По конкретно услугите по издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски територии, общинска и частна собственост и издаването на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина добита извън горски територии, общинска и частна собственост.
 
Броят заявления за почистване по чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество е изключително голям. Извършва се оглед на терен, при който възникват разходи за транспорт, както и възнаграждения за отговорните длъжностни лица. За сравнение, в съседни общини таксите са значително по-високи.
 
Предвидените в настоящото предложение увеличения са минимални, но предвид интензитета на предоставяне на услугите ще се отразят положително на бюджета и ще ги обезпечат в по-голяма степен.
 
Цели, които се поставят:
 
Възстановяване на пълните разходи на Община Елена по предоставяните услуги.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на адекватни такси.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Подобряване на обслужването във времево и качествено изражение.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет Елена приема изменение в Приложение № 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Елена, както следва:
 
§ 1. Изменя таксите, определени в Приложение 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
 
За издаване на разрешително за отсичане на дървета за имоти извън горски територии, общинска и частна собственост

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

КРАЙНА ЦЕНА

1

2

3

4

4.

За ценни дървесни видове (орех, череша, черница, кестен и др.) и за повече от 5 бр. дървета

 

чл. 32, ал. 2 и

ал. 3 от ЗОСИ

30,00 лв.

5.

За всички останали случаи

18,00 лв.

 
Издаване на превозен билет и маркиране на лежаща дървесина добита извън горски територии, общинска и частна собственост се плащат

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Мярка

КРАЙНА ЦЕНА

1

 2

3

4

5

6.

Иглолистни и широколистни дървени материали

чл. 207 от ЗГ

чл. 211, ал. 4 от ЗГ

 

 

6.1.

едра строителна дървесина

куб. м.

1,80 лв.

6.2.

средна строителна дървесина

куб. м.

2,00 лв.

6.3.

дребна строителна дървесина

куб. м.

2,00 лв.

6.4.

дърва за огрев

куб. м.

2,40 лв.

6.5.

превозен билет

товарен автомобил

1,50 лв.

 
§ 2. Настоящото изменение влиза в сила с влизане в сила на настоящото решение.
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА