ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена
08.12.2017
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
С Решение № 144/ 28.11.2013 г. Общински съвет – Елена е приел Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Елена, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
Същата е изменена и допълнена с Решение №147 /27.10.2016 г.на Общински съвет – Елена.
 
В Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. са обнародвани изменения и допълнения на  Закона за публичните финанси. Приетите изменения и допълнения са съществени и е необходимо да се отразят в свързаните с него нормативни актове. В тази връзка е необходимо да се направят промени в Наредбата, както следва:
 
1. Променя се текстът на чл. 21, ал. 2 от наредбата, съгласно изменението на чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси, както следва: „Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините”
 
2. Променя се текстът на чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от наредбата, съгласно изменението на чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, както следва: „местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;”
 
3. Променя се текстът на чл. 22, ал. 1, т.1, буква „г“ от наредбата, съгласно изменението на чл. 52, ал. 1, т.1, буква „г“ от Закона за публичните финанси, както следва: „други целеви разходи, включително за местни дейности;“
 
4. Променя се текстът на чл. 23, ал. 1, от наредбата, съгласно изменението на чл. 53, ал. 1, от Закона за публичните финанси, както следва: „Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.“
 
5. Променя се текстът на чл. 29, ал. 1, т. 1 от наредбата, съгласно изменението на чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси, както следва: „одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;“
 
6. Променя се текстът на чл. 30, ал. 3, т. 6 от наредбата, съгласно изменението на чл. 94, ал. 6, от Закона за публичните финанси, както следва: „разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;“
 
7. Добавя се нова алинея (8) към чл. 30 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 8 към чл. 94 от Закона за публичните финанси с текст: „При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.“
 
8. Добавя се нова алинея (9) към чл. 30 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 9 към чл. 94 от Закона за публичните финанси с текст: „Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.“
 
9. Променя се текста на чл. 40, ал. 2 от наредбата, съгласно изменението на чл. 127, ал. 2, от Закона за публичните финанси, както следва: „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ.;“
 
10. Отменя се ал. 4 към чл. 40 от наредбата, в съответствие с отменената ал. 4 към чл. 127 от Закона за публичните финанси.
 
11. Досегашният чл. 41 от наредбата, става чл. 41, ал. 1 с текст: „Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.“
 
12. Създава се нова алинея (2) към чл. 41 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 2 към чл. 128 от Закона за публичните финанси с текст: „Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси“
 
13. Създава се нова алинея (3) към чл. 41 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 3 към чл. 128 от Закона за публичните финанси с текст: „Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“
 
14. Добавя се нова алинея (4) към чл. 41 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 4 към чл. 128 от Закона за публичните финанси с текст: „Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“
 
15. Чл. 42, ал. 1 от наредбата се изменя по следния начин в съответствие с чл. 129, ал. 1 от Закона за публични финанси: „Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.“
 
16. Чл. 42, ал. 2 от наредбата придобива следната редакция  в съответствие с чл. 129, ал. 2 от Закона за публични финанси: „Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.“
 
17. Променя се текстът на чл. 43г, ал. 4 от наредбата, съгласно изменението на чл. 130д, ал. 4 от Закона за публичните финанси, както следва: „В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.“
 
18. Чл. 43д, ал. 3 от наредбата се изменя по следния начин в съответствие с чл. 130е, ал. 3 от Закона за публични финанси: „В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:
   1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
   2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
   3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.“
 
19. Чл. 43д, ал. 4 от наредбата придобива следната редакция  в съответствие с чл. 130е, ал. 4 от Закона за публични финанси: „Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.“
 
20. Променя се текстът на чл. 43д, ал. 6 от наредбата, съгласно изменението на чл. 130е, ал. 6, от Закона за публичните финанси, както следва: „Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от ЗПФ публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.“
 
21. Чл. 43ж, ал. 2 от наредбата се изменя по следния начин в съответствие с чл. 130з, ал. 2 от Закона за публични финанси: „В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.“
 
22. Чл.43з  от наредбата придобива следната редакция  в съответствие с чл. 130и от Закона за публични финанси: „Министерство на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл. 130е от Закона за публичните финанси. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл. 130ж, ал. 1, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по чл. 106 и 107 от ЗПФ след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.“
 
23. В чл. 43и, ал 1, т. 3 от наредбата се правят следните изменения в текста съгласно чл. 130к, ал. 1 т. 3  - отпада думата „собствени“ и текста придобива следната редакция „устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер;“
 
24. В чл. 43и, ал. 1, т. 4 от наредбата се правят следните изменения в текста съгласно чл. 130к, ал. 1 т. 4  - думата „собствени“ се заменя с „общински“ и текста придобива следната редакция „повишена събираемост на общинските приходи;“
 
25. Създава се нова точка (6) към чл. 43и, ал. 1 в наредбата, съгласно създадената нова ал. 6 към чл.130к от Закона за публичните финанси с текст: „недопускане на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.“
 
26. Срокът в чл. 43и, ал. 2 от наредбата се променя съгласно изменението на чл. 130к, ал. 2 от Закона за публичните финанси, като от 6 месеца става 12 месеца и текста става: „Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.“
 
Мотиви за предлаганите изменения и допълнения:
 
Предвид наскоро извършените промени в Закона за публичните финанси в ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г. се установи необходимост от прецизиране и доразвиване на подзаконовата нормативната база с цел подобряване на процесите по управлението на публичните финанси и постигане на пълно съответствие с изискванията на закона.
 
Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности, за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Елена.
 
   • постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата със Закона за публичните финанси;
   • създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините и засилване на бюджетната дисциплина.
 
Очаквани резултати от прилагането:
 
   • постигане на съгласуваност със Закона за публичните финанси;
   • подобряване управлението на публичните финанси и спазване на финансова дисциплина;
   • увеличаване отговорността на местните власти при предоставяне на услуги на местната общественост.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:
 
За прилагането на изменената наредба не са необходими допълнителни финансови и други средства.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Елена произтичат от промени в Закона за публичните финанси, който е съобразен с правото на Европейския съюз, може да се счита, че същите са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.