ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
18.12.2017
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения и предвиждаща адекватни санкции за нарушаване на обществения ред на територията на община Елена.
 
Мотиви за предлаганата отмяна и цели, които се поставят:
 
Приемането на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена се налага във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
 
За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Ще се намали административната и икономическа тежест спрямо гражданите. Ще се премахнат морално остарели текстове, както и санкции, които са предвидени в други нормативни актове.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганото приемане на нова наредба възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.
 
Община Елена уведомява заинтересованите страни, че със заповед на кмета е определена комисия, включваща експерти и представители на компетентни учреждения, която ще обсъди всички депозирани становища и предложения.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА