ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
31.01.2018
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Със свое решение № 80/ 16.06.2016 г. общински съвет Елена регламентира реда и начина за отдаване на маломерни имоти (до 10 дка. площ) от общинския поземлен фонд (ОПФ) на физически и юридически лица. В чл. 33, ал. 2, т. 1 от Наредбата се изисква към заявлението за наемане на общински терен да се предоставя и актуална скица на имота заверена от общинска служба „Земеделие“ Елена.
 
Съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър скиците за общински имоти ще се издават от Агенция по геодезия, картография и кадастър, като достъп до тях ще бъде предоставян единствено на собственика на имота, в конкретния случай община Елена. В тази връзка общинска администрация ще може чрез упълномощени от Кмета на община Елена лица да изисква необходимите скици по служебен ред, като за тях няма да бъде заплащана такса. В този смисъл изискването за прилагане на скица към заявленията за отдаване под наем на земи от ОПФ представлява необоснована административна тежест спрямо заинтересованите лица.
 
Мотиви за предлаганото изменение и цели, които се поставят:
 
С настоящото предложение се цели намаляване на административната тежест спрямо заинтересованите лица.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложеното изменение:
 
За прилагането на предлаганото изменение не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. Намаляване на административната тежест спрямо гражданите предвид това, че скиците ще се издават от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет Елена приема изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Елена, както следва:
§ 1. Заличава т. 1 от чл. 33, ал. 1 на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Елена.
§ 2. Настоящото изменение влиза в сила незабавно.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.