ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
30.01.2018
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Със свое решение № 80/ 16.06.2016 г. общински съвет Елена регламентира реда и начина за отдаване на маломерни имоти (до 10 дка. площ) от общинския поземлен фонд (ОПФ) на физически и юридически лица. В чл. 33, ал. 2, т. 1 от Наредбата се изисква към заявлението за наемане на общински терен да се предоставя и актуална скица на имота заверена от общинска служба „Земеделие“ Елена.
 
Съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър скиците за общински имоти ще се издават от Агенция по геодезия, картография и кадастър, като достъп до тях ще бъде предоставян единствено на собственика на имота, в конкретния случай община Елена. В тази връзка общинска администрация ще може чрез упълномощени от Кмета на община Елена лица да изисква необходимите скици по служебен ред, като за тях няма да бъде заплащана такса. В този смисъл изискването за прилагане на скица към заявленията за отдаване под наем на земи от ОПФ представлява необоснована административна тежест спрямо заинтересованите лица. От друга страна, трайната практика на административните съдилища е в посока отмяна на изискванията към заявителите/участниците в търгове и конкурси за липса на парични задължения по местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена, съдържащи се в чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от наредбата.
 
Мотиви за предлаганото изменение и цели, които се поставят:
 
С настоящото предложение се цели намаляване на административната тежест спрямо заинтересованите лица.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложеното изменение:
 
За прилагането на предлаганото изменение не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. Намаляване на административната тежест спрямо гражданите предвид това, че скиците ще се издават от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет Елена приема изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Елена, както следва:
§ 1. Заличава т. 1 от чл. 33, ал. 1 на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Елена.
§ 2. Отменя т. 4 от чл. 11, ал. 1 на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Елена.
§ 3. Отменя т. 4 от чл. 24, ал. 1 на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ на община Елена.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.
 
Мотиви за прилагане на срока по чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове.
 
От изменението не възникват негативни последици и/или задължения спрямо адресатите на наредбата, напротив, процедурата е значително оптимизирана и в ползва на гражданите. Изменението е продиктувано и от утвърдената практика на административните съдилища за отмяна на предвиденото в наредбите изискване участниците в публични търгове и конкурси за общинско имущество да нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и други задължения към община Елена – Решение № 6 от 31.01.2018 г. по адм.д. № 845/2017 по описа на Административен съд – Велико Търново.