ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
08.02.2018
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Стоян Николаев Златев  - председател на Общински съвет - Елена
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
І. По протест на Окръжна прокуратура Велико Търново е образувано Административно дело № 1011 / 2017 г. на Административен съд – Велико Търново против чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 10, т. 11 и т. 14, чл. 12, ал. 1, т. 11 и чл. 20, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с искане за отмяната им като незаконосъобразни. Налице е противоречие в реда за гласуване, в зависимост от характера на предложението. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, но в следващата алинея са посочени изключения. В чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА са изброени специални случаи, в които решенията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Цитираните в Правилника текстове – чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 10, т. 11 и т. 14 не попадат в хипотезата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и би следвало да се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, т.е. редът за гласуване да бъде по-олекотен.
 
Несъответствие с разпоредби от по-висок ранг е валидно и по отношение на чл. 12, ал. 1, т. 11 от Правилника. Разпоредител с бюджетни средства е кметът на общината и Общинският съвет не разполага със средства, чието разходване да определя, поради което не би могъл да упражнява контрол върху тези средства, още по-малко еднолично от Председателя на Съвета.
 
На следващо място с разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника, Общинският съвет е излязъл извън правомощията си в противоречие с разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА. В Закона предсрочното освобождаване на общински съветник е предвидено при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, поради заболяване от 6 месеца и то след преценка и решение на Общинската избирателна комисия, а не от Общинският съвет за повече от 3 месеца, както е посочено в Правилника.
 
Предсрочното прекратяване на правомощията на общински съветник, предвидено в чл. 30, ал. 4, т. 7 от ЗМСМА е и при извършване на административно – териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес, извън територията на общината, но не и при промяна на местожителството, прието в Правилника.
 
ІІ. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. е увеличен размера  на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. С решение  № 19 / 25.01.2018 г. Общински съвет Елена прие увеличение средствата за трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 10% на техните възнаграждения. В тази връзка и с налагащото се изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам да бъде увеличен размера на възнагражденията на общинските съветници за участието им в заседанията на Общинския съвет и Постоянните комисии, а именно:
 
7. Текстът на чл. 18, ал. 2 се изменя така:
- „(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 80 лв. за комисия и 100 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”
 
Мотиви за предлаганите изменения и допълнения и цели, които се поставят:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с нормите на Закона за местното самоуправление и местна администрация.
 
Очаквани резултати от прилагането:
Подобряване на цялостната дейност по прилагане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет – Елена
 
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:
 
1. Отменят се т. 1, т. 10, т. 11 и т. 14 на чл. 4, ал. 2;
2. Създава се нова т. 8 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 8. удостояване на български и чуждестранни граждани с почетно гражданство;
3. Създава се нова т. 9 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 9. създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество – приема се с поименно гласуване;
4. Създава се нова т. 10 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 10. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на общината в тях – приема се с поименно гласуване;  
5. Създава се нова т. 11 на чл. 4, ал. 4 със следната редакция:
- 11. именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
6. Изменя ал. 3 от чл. 4, като същата придобива следния текст:  
- (4) Решенията по т. 5, 6, 7, 8 и 9 от предходната алинея и т. 9 и 10 от чл. 4, ал. 4 се приемат с поименно гласуване.
7. Отменя се т. 11 на чл. 12, ал. 1;
8. Текстът на чл. 18, ал. 2 се изменя така:
- „(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 80 лв. за комисия и 100 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”
9. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 6 придобива следната редакция:
- 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца, след решение на Общинската избирателна комисия;
10. Текстът на чл. 20, ал. 1, т. 8 придобива следната редакция:
- 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;
11. В Преходни и заключителни разпоредби, текстът на § 4 се допълва така:
-  „§ 4. Този Правилник е приет с Решение № 13 / 03.12.2015 г. на Общински съвет Елена, изменен и допълнен с Решение № 172 / 29.12.2016 г., Решение  № .. / .. .03.2018 г.  на Общински съвет –Елена.”
 
С уважение,
СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника на е-mаil адрес: obs@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.