ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена.
21.02.2018
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Публикуваме на Вашето внимание преработен проект на Наредба за опазване на обществения ред в община Елена. Първоначалният такъв, публикуван на 18.12.2017 г. и наличен на уеб страница www.elena.bg, бе редактиран по инициатива на Постоянната комисия по Местно самоуправление при Общински съвет – Елена. Налице е императивно задължение на чл. 26 от Закона за нормативните актове съставителят на проекта да публикува преработения вариант, с оглед гарантиране на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. В същия смисъл е и стабилната практика на административните съдилища по отношение на внасяне на преработени проекти на нормативни актове – Решение № 6 по адм.д. №845/2017 по описа на Административен съд – Велико Търново. С оглед на това, на заинтересованите лица с настоящото се предоставя нов 30-дневен срок за изразяване на становища и предложения по преработения проект.
 
Мотиви за предлаганата отмяна и цели, които се поставят:
 
Приемането на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена се налага във връзка с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство. Необходимо е по-ясно регламентиране на обществените отношения за осигуряването на спокойствието и условията за отдих на гражданите, създаването на превенция на нарушаването на обществения ред, както и в частта на принудителните административни мерки и административно наказателни разпоредби.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
 
За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Ще се премахнат морално остарели текстове, както и санкции, които са предвидени в други нормативни актове, и ще се въведат адекватни такива.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганото приемане на нова наредба възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.
 
Проектът на Наредба бе разгледана в Постоянна комисия по Местно самоуправление на Общински съвет – Елена, а предложенията по отношение на проекта, публикуван на 18.12.2017, обсъдени и отразени в настоящия проект.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА