ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
15.04.2018
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016 г. в сила от 01.01.2018 г., Държавен вестник бр. 92 от 11 ноември 2017 г., Държавен вестник бр. 97 от 5 декември 2017 г., е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).
 
В Държавен вестник бр.74 от 20 септември 2016г. са направени изменения във връзка с:
- Промяна в определението „юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза“;
 
Обнародваните промени в Държавен вестник бр. 92 от 11 ноември 2017 г. касаят:
- Промяна в условията за редовност при преминаване на технически преглед на превозни средства и удостоверяването на заплатения данък върху превозните средства;
 
Промените в Държавен вестник бр. 97 от 5 декември 2017 г. се отнасят до:
- Създаване на ново определение за превозни средства тип „триколка“ и „четириколесни превозни средства“, във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013;
- Отпадане на понятието „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“
- Разширяване обхвата на освобождаваните от данък превозни средства;
 
Мотиви за предлаганите изменения и допълнения:
 
С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени възникна необходимост от адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по-висок ранг, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси. С настоящото предложение се изменят/прецизират единствено текстове, като посочените размери на данъци в наредбата остават непроменени.
 
Цели, които се поставят с предлаганите изменения:
 
- Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси;
- По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на местните данъци.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
- Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
- Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определяне на местните данъци;
- Законосъобразност при определяне на местните данъци;
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена произтичат от промени в Закона за местните данъци и такси, който е съобразен с правото на Европейския съюз, може да се счита, че същите са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Елена
 
Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“), както следва:
 
1.   Създава се нова алинея 9 към чл. 2 от Наредбата:
(9) Други местни данъци, определени със закон.
 
2. Текстът на чл. 37, ал. 4, Наредбата придобива следната редакция:
(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6, и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени  дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.
 
3. Текстът на чл. 41, ал. 4 от Наредбата придобива следната редакция:
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг. включително – 4 лв.
2. над 400 кг. – 6 лв.
 
4. Текстът на чл. 41, ал. 8 от Наредбата придобива следната редакция:
(8) данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 50 лв.
 
5. Текстът на чл. 41, ал. 9 от Наредбата придобива следната редакция:
(9) данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв.
 
6. Текстът на чл. 41, ал. 12 от Наредбата придобива следната редакция:
(12) данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е  в размер на 100 лв.
 
7. Отменя се ал. 2 към чл. 42 Наредбата.
 
8. Създава се нова ал. 3 към чл. 44 от Наредбата със следния текст:
(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за местни данъци и такси, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение в наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.