ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена
16.04.2018
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за общинския дълг, обнародвани в Държавен вестник бр. 96 от 01 декември 2017 г. в сила от 01.01.2018г., Държавен вестник бр. 99 от 12 декември 2017 г., в сила от 01.01.2018г. е необходимо същите да намерят отражение в текстовете от Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“).
 
В Държавен вестник бр.96 от 01 декември 2017 г. е изменен текста на чл.4, ал.5 от Закона за общинския дълг, като е дадена възможност на общините да поемат дългосрочен дълг за финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента.
 
Обнародваните промени в Държавен вестник бр. 99 от 12 декември 2017 г. добавят още две възможности за поемане на дългосрочен дълг:
- За разплащане на просрочени задължения;
- За осигуряване на плащания по предоставени безлихвени заеми за сметка на централния бюджет;
 
Мотиви за предлаганите изменения и допълнения:
 
Във връзка с приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени възникна необходимост от адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по-висок ранг, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за общинския дълг.
 
Цели, които се поставят с предлаганите изменения:
 
- Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за общинския дълг;
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
- За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
- Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена произтичат от промени в Закона за общинския дълг, който е съобразен с правото на Европейския съюз, може да се счита, че същите са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг при спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Елена
 
Изменя и допълва Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост „Наредбата“), както следва:
 
1.    Текстът на чл. 4, ал. 5 от Наредбата придобива следната редакция:
(5) финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;
 
2. Създава се нова алинея (8) към чл. 4 от Наредбата:
(8) разплащане на просрочени задължения
 
3. Създава се нова алинея (9) към чл. 4 от Наредбата:
(9) осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.
 
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение в наредбата на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА