Обявления
Обявление № УТ.01.02-71 / 11.04.2018 г.
10.04.2018
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-218 / 05.04.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия РП на с. Руховци (ПУП - План за улична регулация) - изменение на улична регулация между О.Т. 56-57, като уличнорегулационните линии се поставят по съществуващи сгради и огради на имот пл. № 28 по плана на селото.
 
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
     /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА