Обявления
Обявление № УТ.01.02-72 / 11.04.2018 г.
11.04.2018
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-219 / 05.04.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащ РП (ПУП - План за дворищна регулация) за обединяване на УПИ І-16,18,19,20 „За училище” и имот пл. № 21 в кв. 4 по плана на с. Костел и обособяване на нов самостоятелен УПИ - УПИ І-16,18,19,20,21 „За училище“ в кв. 4 по плана на селото и План за застрояване на новообразувания УПИ.
 
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
      /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА