Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-239
18.04.2018
 
С Решение № 32/29.03.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ  "За баня", построена в квартал 31 А, по плана на с. Константин, при граници: от две страни улица, УПИ І „За фурна“ и УПИ ІІІ „За озеленяване“. Сградата е  актувана като частна общинска собственост с АОС № 1265/08.11.2016 г., вписан в Служба па вписванията гр. Елена под  № 129, том 7 на 10.11.2016 г.
 
Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 32/29.03.2018 г. на Общински съвет - Елена
                        
О Т К Р И В А М:
 
1. Търг с  тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ  "За баня", построена в квартал 31 А, по плана на с. Константин, при граници: от две страни улица, УПИ І „За фурна“ и УПИ ІІІ „За озеленяване“. Сградата е  актувана като частна общинска собственост с АОС № 1265/08.11.2016 г., вписан в Служба па вписванията гр. Елена под № 129, том 7 на 10.11.2016 г.