ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена
23.04.2018
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
На 23.04.2018 г. на интернет страницата на Община Елена е публикуван проект за  изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, заедно с мотивите, финансова обосновка и частична оценка на въздействие.

С настоящото уведомление оттеглям публикувания проект за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

След преработване и допълване на проекта, същият ще бъде публикуван на страницата на Община Елена при спазване на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

       /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с промени на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017г. и бр. 99 от 12.12.2017г., се налага актуализиране на текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. В ДВ бр.92 е добавено пояснение, че за целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл.87 от ДОПК не се заплаща такса. В ДВ бр.99 е прецизиран текстът, отнасящ се до дължимите такси от родителите на децата от предучилищното образование, като се уточнява, че таксата включва разходите по храненето на децата, без финансираното от държавата.
 
След извършен анализ от Общинска администрация на приходите от такси за ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня, както и на разходите, които извършва общината, за да гарантира нормалното функциониране на тези институции се достигна до  извода, че е наложително завишаване на таксите. От години в общината е налице тенденция на намаляване броя на децата. Това е процес, характерен за всички сходни общини, не само в региона, но и в цялата страна. Причините са от демографски и миграционен характер. Съответно, издръжката на детските градини изисква все повече средства, които да бъдат осигурявани от местни приходи. Повечето от сградите на детските заведения не отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, материалната база особено в детските градини в селата е амортизирана и са необходими повече средства за нейната поддръжка. Същевременно, все по-високи са изискванията по отношение на осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, както и регламентите за здравословно хранене на децата. Немаловажен е и въпросът за осигуряване на дневна охрана и пропускателен режим в детските заведения.
 
Таксите, които се събират в детските заведения в община Елена, не са високи и покриват едва 37.8% от средствата за издръжка (по отчета на бюджета за 2017 г.).  
 
При извършения анализ на приходите от такси за ползване на услугата домашен социален патронаж се установи, че в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена са определени компонентите на реалната издръжка, но не е прецизиран текста „транспортни разходи за доставка на храна“. Поради тази причина досега при ежемесечното изчисляване на таксите се взема предвид само разходите за гориво на автомобилите, а разходите за поддръжка на автомобилите не участват при определяне на месечните такси. В изчисленията на таксите не се калкулират и разходите за работно облекло на служителите и работниците, както и присъщите разходи за данъци и винетки на автомобилите и разходите за съдове за храна.
 
В действащата Наредба не е регламентиран реда и условията за ползване на завършения Дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. Елена. Липсата на подобен дом създаваше редица неудобства за жителите на града.
 
Във връзка с горното следва да бъде въведена такса за ползване на дома, чрез допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. Налице е необходимост от покриване на извършените разходи за поддръжка на сградата, осигуряване на персонал, отопление през зимния сезон, електричество, вода и др.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Промените на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017г. и бр. 99 от 12.12.2017г., налагат да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстът от наредбата следва да се прецизира и синхронизира с разпоредбите от по-висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.
 
В изпълнение на чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена бяха изготвени финансово-икономически анализи на размера на таксите за предоставяните услуги за детски градини, детски ясли и детска кухня в Община Елена, Домашен социален патронаж и цените за ползване на Дом за тъжни ритуали, приложения към настоящото предложение.
 
В посока спазване на Закона за нормативните актове, от директорите на детски заведения на територията на общината са изискани адекватни, социално и финансово обосновани становища/докладни записки, включващи в себе си предложение за размер на месечната такса. Същите са приложени към настоящото предложение. Със Заповед № 266 / 07.04.2017 г. е определена комисия от експерти, със задача да анализира депозираните от директорите на детски заведения доклади, както и да формира конкретно предложение за определяне на стойност. Трайните изводи и констатации по отношение на таксите за детски градини и детска ясла са, че най-резонно и финансово обосновано би било запазване на постоянната компонента от 5 лв. месечно и увеличение на присъствения компонент от 1,70лв. на 1,90лв. дневно. При така предложения вариант максималният размер на таксата на дете за пълен месец без никакви облекчения и намаления ще бъде 44,90 лева. (условно за 21 дни), като към момента е 40,70 лева. За ползването на детска кухня становището на комисията е в посока увеличение на дневната такса от 1,80лв. на 2,20лв. на ден.
 
По отношение на Домашния социален патронаж беше изискано становище от Директора на същия, като в постъпилата докладна записка той поставя въпроса за прецизиране на текста „транспортни разходи за доставка на храна“. Предложеният вариант от Директора и приет от комисията е да се включат в таксите припадащата се част от разходите за поддръжка на автомобилите, както и разходите за работно облекло. Предварителните изчисления показват, че таксите ще се завишат с около 0,25-0,27лв. на храноден, което на месечна база е около 7,00 лева на човек при пълен месец.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
За прилагането на предлаганите изменения не са необходими допълнителни финансови средства. Предложените изменения няма да се отразят съществено негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
- постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси;
- подобряване качеството на публичните услуги - отговорност на община Елена е да предоставя публични услуги и да подобрява качеството им, за да отговарят на нарастващите потребности на обществото. Предложеното увеличение на таксите на детските заведения и детска кухня на дете месечно ще бъде поносимо за родителите, но акумулираният ефект на годишна база ще бъде около 7 – 10 хил. лв., което ще даде възможност на общината да отделя повече средства в инвестиционната програма за подобряване на материалната база за създаване на по-добри условия за децата и за работа на персонала. Предложеното увеличение за Домашния социален патронаж ще бъде поносимо за ползвателите на услугата, като ще акумулира около 8 хил.лв. – 10 хил. лв. повече годишно.
- Предоставянето на услугите в „Дом за тъжни ритуали“ би решило въпроса със създадените редица неудобства за жителите на града, когато не разполагат с място за полагане на покойниците в дома си, както и за провеждане на траурни ритуали.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Неразделна част от настоящото предложение са финансово-икономическите анализи, приложени за изтегляне в края на настоящото съобщение.
 
Проектопредложение:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в“ и  „г“ от Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, и чл. 5 и чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, Общински съвет Елена
 
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
 
§1. Чл. 25, ал. 1 добива следната редакция:
(1) За ползване на детски градини и детски ясли родителите или настойниците на децата заплащат месечна такса, състояща се от постоянен и присъствен компонент, в следните размери:
1.    постоянен компонент в размер на 5 лв., независимо от броя на дните, в които детето е посещавало съответното заведение.
2.    присъствен компонент в размер на 1.90 лв. за всеки ден, в който детето е посещавало съответното заведение.
 
§2. Чл. 25, ал. 5 добива следната редакция, съгласно изменението на чл. 6, ал. 1, б. „г“ от Закона за местните данъци и такси:
(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, за времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на дневния оклад за храна, без финансираното от държавата, а за периода от 1 юни до 14 септември – размер изчислен по реда на ал. 1.
 
§3. Чл. 25, ал. 8 добива следната редакция:
(8) За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла – гр. Елена, ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв.
 
§4. Чл. 28, ал. 2 добива следната редакция:
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, постелен материал, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, включително разходи по поддръжка на автомобилите, съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощи от донорски програми и благотворителност.
 
§5. Добавя се нова алинея (3) към чл. 39 в наредбата, съгласно създадената нова алинея (2) към чл. 115 от Закона за местните данъци и такси:
(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.
 
§6. Добавят се нови т. 28 и т. 29 в Приложение 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, както следва:
28. Ползване на зала за траурен ритуал в Дом за тъжни ритуали – 12.00 лв. на започнат час.
29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 1.20 лв. на започнат час.
 
§7. Предвидените в §1. и §3. от настоящото решение изменения влизат в сила считано от 01.06.2018 г.
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.