Обявления
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
23.04.2018

I. Информация за контакт с възложителя:
 
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя
Любен Иванов Йосифов,  гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 12, ЕГН 3610031480
(физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)    
 
2. Пълен пощенски адрес
гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 12
 
3. Телефон, факс и e-mail
0878 335 478, 062 65 08 10     
 
4. Лице за контакти
арх. Николай Георгиев   
 
II. Характеристики на инвестиционното предложение:     
 
1. Резюме на предложението
Инвестиционното намерение е изработване на ПУП - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване имот № 018133, граничещ със селищната граница на с. Средни Колиби и УПИ IX 120,121, на същия собственик. Желанието на възложителя е изграждане до три двуетажни къщи за гости с капацитет до пет двойни стаи, тематични детски площадки, спортно игрище за футбол на малки вратички игрища за баскетбол и волейбол и паркинг за посетителите. Предвиждането е имотът да се използва предимно за изграждане на спортно рекреациони съоръжения, а не постигане на максимално  уплътняване на терена със сгради предвидени за настаняване. Предвидено е имотът да се използва за провеждане на спортно възстановителни лагери на детски и юношески отбори.
Достъпът ще се осъществи чрез отстъпено право на преминаване за транспортен  достъп, електро и водопроводна мрежи през намиращо се в регулация УПИ IX 120,121 на същия собственик разположено  от северозапад на земеделската земя предмет на ПУП.
След промяната на предназначението на земеделската земя, същия имот ще бъде обединен с УПИ IX 120,121.
     
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение    
Община Елена е подходящо място за създаване на база за развитие на спорта и  туризма. С реализацията на проекта би се облагородил района без да се нанасят щети на природата наоколо.
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.  
Според Общия устройствен план на Община Елена имотът попада в терен  предвидена за бъдещо разширение на жилищната територия на с. Средни Колиби и инвестиционното намерение няма да натовари екологичната обстановка в района.
Имотът ще се използва предимно за изграждане на спортно рекреациони съоръжения и озеленяване.  Не се търси  максимално  уплътняване на терена със сгради предвидени за настаняване. Прекаленото застрояване би отблъснало посетителите на комплекса и компрометирало идеята за провеждане на спортно възстановителни лагери на детски и юношески отбори.
   
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  
Алтернативи за местоположение не са разглеждани, тъй като имота има подходящо местоположение – граничещ с населеното място, осигурена пътна връзка и от него се разкрива красива  гледка.
Застрояването с  до три двуетажни къщи  бяха предпочетени, защото теренът и намеренията за изграждане на спортно - рекреациона зона предполагат самостоятелни сгради , които да се включват хармонично в създадения силует на с. Средни Колиби, и  осигуряване на по-добра почивка на гостите при близки до природата условия. Сградите и предвидено да се изградят монолитно при използване на традиционни строителни материали   и архитектурен образ доближаващ се до българската възрожденска архитектура характерна за Еленския балкан.
   
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Имот № 018133 според Общия устройствен план на Община Елена попада в терен предвидена за бъдещо разширение на жилищната територия на с. Средни Колиби Попада в трети пояс на санитарно-охранителната зона на язовир „Йовковци”.
В близост до имота не се намират защитени територии и територии за опазване
    
6. Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.   
Желанието на възложителя е изграждане три двуетажни къщи с капацитет до пет двойни стаи на сграда, тематични детски площадки, спортно игрище за футбол на малки вратички, игрища за баскетбол и волейбол и паркинг за посетителите, алена мрежа и беседки с цел осигуряване на пълноценен отдих на посетителите на спортно-рекреациона зона. Разгънатата застроена площ на всяка една от  сградите е до 250-300м2. Предвиждането е теренът да се използва предимно за изграждане на спортно рекреациони съоръжения, а не постигане на максимално  уплътняване на терена със сгради предвидени за настаняване на гости. Прекаленото застрояване би отблъснало посетителите на спортно рекреационния комплекса. Предвидено е имотът да се използва за провеждане на спортно възстановителни лагери на детски и юношески отбори.
    
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.     
Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.     
След промяна предназначението на земята, ще бъде изготвена проектна документация за издаване на разрешение за строеж.
- Процедура ПУП за промяна на предназначението на земята до 08. 2018г.
- Изготвяне на работни проекти, одобряване и започване на строителството – 04.2019г.
- Приключване на строителството и въвеждане в експлоатация – 08.2022г.
При евентуално закриване на спортно - рекреационната зона, рекултивацията ще е улеснена, предвид това че използването на бетон ще е в минимални количества.
 
9. Предлагани методи за строителство.  
Масивно строителство – с бетонови основи, колони, греди, плочи и ограждащи зидове от керамични тухли.
 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.   
Традиционни строителни материали.
 
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.    
По време на строителство - строителни отпадъци, които ще се депонират на сметище за строителни отпадъци гр. Елена.
В процеса на експлоатация на обекта ще се генерират битови отпадъци, които ще се депонират от сметосъбирателната фирма обслужваща  района.Опасни отпадъци няма да има, предвид това, че селището ще е с еко насоченост.
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.    
Отрицателни въздействия върху околната среда няма да има, нито по време на строителството, нито при експлоатацията.
 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).    
Предвижда се изграждане на ново водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод на с. Средни Колиби. Поради липса на канализация битово фекалните води ще се заустят в водоплътна изгребна яма.
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.   
Разрешение за строеж и разрешение за ползване.
 
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.    
Дискомфорт на околната среда от изграждането и експлоатацията на екоселището не се очакват.
 
16. Риск от аварии и инциденти.  
Не съществува.
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение     
 
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.   
Обекти, подлежащи на здравна защита, разположени в близост, няма. Елементи на националната екологична мрежа няма да бъдат засегнати.  
 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.     
Възложителят е собственик на имотите. Други ползватели няма.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Земята е земеделска. Съгласно проекта на ОУПО Елена промяна на предназначението за рекреация е допустимо.
   
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.     
Няма.
 
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.     
Природни ресурси от имота няма да се използват.
 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Имотите са собственост на възложителя, поради което не са разглеждани алтернативи за местоположение.
 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие
(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):     
Въздействията от антропогенизирането на имотите ще са минимални. Ще има промяна върху ландшафта, която ще е минимална. Имота ще бъде запазен от обезлесяване, дърветата ще бъдат съхранени и разположението на постройките ще бъде съобразено с особеностите на терена. Местността ще бъде облагородена и поддържана. Отрицателни въздействия са невъзможни.
 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.  
Въздействието върху здравето на хората при експлоатацията на селището ще е положително.
   
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.     
Имотите не попадат в границите на екологичната мрежа от Натура 2000 и не се очаква въздействие върху видове и зони, предмет на опазване.
 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Пряко, дълготрайно, положително.
 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).   
Община Елена – с. Средни Колиби.
 
5. Вероятност на поява на въздействието.       
Няма вероятност от неконтролирано отрицателно въздействие, предвид това, че всяко въздействие ще бъде след издаване на разрешителни.
 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.  
Продължително, постоянно и обратимо.
 
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.     
Не са необходими.
 
8. Трансграничен характер на въздействията.     
Не се очаква.
                              
12.04.2018г.