НОВИНИ
Община Елена напомня на собствениците на самоходна техника за техните задължения по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника
11.05.2018
 
Собствениците на самоходна техника с мощност на двигателя над 10 кW, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи на територията на община Елена, са задължени в 30-дневен срок от придобиване на собствеността да я регистрират в областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци, произтичащо от разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 7 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и чл. 15 от Наредба № 2/13.02.2016 год. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника собствениците заявяват в съответната областна дирекция „Земеделие“ в 15 дневен срок и обстоятелства свързани с промяна на регистрацията на техниката - адреса на собственика, промяна на собствеността и/или името на собственика, промяна на данните за техниката, посочени в свидетелството за регистрация, изгубване или унищожаване на регистрационната табела за регистрация, както и при отчисляване на техника при - бракуване, унищожаване, напускане на страната, регистрация на техниката в друга област. При неизпълнение на посоченото задължение и управление по пътищата и улиците за обществено ползване на посочените по-горе моторни превозни средства, нерегистрирани по надлежния ред се осъществяват признаците на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, съгласно изменение в Д.В. бр. 95/2016 год.