Търгове и конкурси
Заповед № РД.02.05-301
13.05.2018
 
На 08.05.2018 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-238/18.04.2018 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на имот публична общинска собственост, а именно: един кв.м. от източното входно фоайе на приземния етаж от сградата на общинската администрация с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, попадаща в УПИ І, кв. 33 по плана на гр. Елена.