Обявления
Обявление № УТ.01.02-97 / 18.05.2018 г.
21.05.2018
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-323 / 18.05.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ЧПУР - Частичен план за улична регулация) в зоната на поземлен имот № 351.77 одобрена по кадастрална карта с. Бадевци - урегулиране на съществуваща обслужваща улица с размери между уличнорегулационните линии 6.00 метра и тупикова улица с размер 3.50 метра.
Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
 
       /п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА