Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД № РД.02.05-316
22.05.2018
 
С Решение №50 / 26.04.2018 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част  от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:  склад  и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35,00 кв.м., разположени в масивна административна сграда, намираща се на ул. „Ил. Макариополски“ № 32, в гр. Елена, актувана с АОС 166/02.04.1998г., вписан в Служба по вписвания на 24.06.2005 г., № 108, том V.
 
Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение № 4/ 25.01.2018 г. на Общински съвет - Елена.  
 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 2 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 50/26.04.2018 г. на Общински съвет – Елена