Търгове и конкурси
ЗАПОВЕД № РД.02.05-317
23.05.2018
 
С Решение № 51/26.04.2018 г. Общински съвет – Елена е открил процедура за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот - публична общинска собственост, а именно: сграда - тоалетна построена в УПИ VІІІ „За зеленчуков пазар“, кв.42 по плана на гр. Елена с площ от 33,00 кв.м., актувана с АОС 610/05.03.2012 г., вписан в Служба по вписвания на 05.03.2012 г., № 169, том І.
 
Предвид горното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и чл.59, ал.1, т. 1 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и в изпълнение на  Решение № 51/26.04.2018 г. на Общински съвет - Елена