НОВИНИ
Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета за 2017г.
06.06.2018
 
Уважаеми жители на Община Елена,
 
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена,
 
Председателят на Общински съвет гр.Елена, г-н Стоян Златев, отправя покана към местната общност за обсъждане на отчета за изпълнение  на бюджета на Община Елена за 2017 година.
 
Дата на провеждане на обсъждането: 18 Юни 2018 година (понеделник) от 16.30 часа.
 
Място на провеждане на обсъждането: Пленарната зала на Община Елена
 
Дневен ред на обсъждането:
1. Запознаване на присъстващите с основните резултати от изпълнението на бюджета на Община Елена за 2017 година.
2. Обсъждане на отчета на бюджета на Община Елена за 2017 година.
 
Информираността на всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите препоръки са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата.
 
СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет Елена