Търгове и конкурси
Обява
11.06.2018
 
Община Eлена, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004, проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01 „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” за реализиране на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, обявява две свободни работни места, както следва:
 
1. Педагог – 1 бр.;
2. Медиатор/помощник възпитател – 1 бр.
 
Срок на договора. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор със срок 2 месеца. Дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проекта ще бъде изпълнявана през месеците юли и август на 2018 година.
 
І. Изисквания към кандидатите:
 
Общи изисквания
1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип.
2. Готовност за работа с деца от 0 до 7 години.
3. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна подготовка.
4. Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени  по  съответен  ред  от  правото  да  заемат  длъжността,  за  която кандидатстват.
 
Специфични изисквания
 
1. Педагог
1.1. Образование – висше, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;
1.2. Професионално направление – Предучилищна и начална педагогика;
1.3. Професионален опит – минимум 2 години;
1.4. Компютърна грамотност;
1.5. Допълнителни квалификации и опит са предимство.
 
2.    Медиатор/помощник възпитател
2.1.    Образование – основно, средно, висше степен „Бакалавър“ или  „Магистър“;
2.2.    Професионално направление  –  „Социални дейности“, „Социална педагогика“  или друга специалност –  хуманитарен, технически профил или общообразователно училище;
2.3.    Професионален опит – няма изискване, но професионалния опит се счита за предимство;
2.4.    Компютърна грамотност;
2.5.    Допълнителни квалификации и опит са предимство.
 
ІІ. Документите, които трябва да представят кандидатите за  работа:
 
1.    Попълнено заявление /по образец – Приложение № 1/;
2.    Копие на документ за самоличност;
3.    Автобиография;
4.    Диплом за завършена степен на образование;
5.    Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец Приложение № 2/;
6.    Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера.
 
ІІІ. Начин на провеждане на подбора:
 
- оценка по документи;
- оценка на кандидатите чрез събеседване.
 
ІV. Кратко описание на длъжностите:
 
1. Длъжност „Педагог“. Проучва целевата група, с която ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността; оказва методическа подкрепа на медиатора, включен в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група; разработва програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище; изготвя учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана; планира и прилага адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата; изготвя план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии и/или други творчески и познавателни дейности; планира и осъществява взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност; насърчава и включва родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище; изготвя план на необходимите за закупуване учебници, учебни помагала и ученически пособия, занимателни и образователни игри, други материали, както и необходимите средства за организиране на екскурзии, състезания и др.; провежда дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене; подпомага преодоляването на затрудненията в изучаването на български език; създава и поддържа индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище; разработва и прилага методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете; участва при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи; участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.
 
2. Длъжност „Медиатор/помощник възпитател“. Провежда работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; работи със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; разпространява информационни и образователни материали сред целевите групи; съдейства за провеждане на информационни срещи за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”; подпомага педагога в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” при осъществяването на неговите задачи; участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
 
V. Място и срок за подаване на документите:
 
Документите на кандидатите желаещи да заемат обявените работни места по Проект BG05M9OP001-2.004-0015-С01, „Услуги за ранно детско развитие в община Елена”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще се приемат в Община Елена, ул. „Иларион Макариополски ” № 24, стая 321 в срок от 13.06.2018 г. до 19.06.2018 г. включително от 9:00 ч. до 17:00 ч.
 
Образци на Заявление за кандидатстване за работа в Центъра за ранна интервенция на уврежданията гр. Елена и Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни можете да получите в стая 321 в сградата на общинска администрация или да изтеглите от тук: