ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
18.06.2018
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Елена извършва разходи за поддръжка на общинските жилища, за да осъществява социалната си функция. Общинският сграден фонд остарява и с всяка изминала година разходите за ремонт и поддръжка се увеличават. Месечната наемна цена за отдаване под наем на общински жилища в Община Елена към момента е в размер на 0.53 лв. за кв.м. полезна площ и е регламентирана от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. Със средствата, които постъпват от наеми се извършват ремонти на общите части на сградите, основни ремонти на помещенията, но приходите са крайно недостатъчни предвид нарастващите в годините разходи за труд, материали, транспортни, административно – стопански разходи и т.н.
 
От 2008 г. до настоящия момент наемните цени не са актуализирани, въпреки промените в икономическата обстановка и увеличените наемни цени на свободния пазар. Проучване за наемите на общински жилища в други общини показа, че тези в Община Елена са сравнително ниски - към настоящия момент 0.53 лв. за кв.м. на месец, като средната месечна цена за ползването на общинско жилище е 20,62 лв.
 
Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
 
Причините, които налагат приемане на изменения и допълнения на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища са свързани с последното увеличение на минималната месечна работна заплата (МРЗ) за страната от 460 лева на 510 лева приета с ПМС №316/20.12.2017 год.
 
Действащият към момента размер на наемна цена за 1 кв. м. полезна площ е 0,53 лв. месечно с включен ДДС. Същият не е променян от 2008 година. Следва да се има предвид обстоятелството, че от 01 януари 2008 г. до 01 януари 2018 г. е постигнато повече от двойно увеличение на размера на МРЗ.
 
Едно от условията за настаняване в общинско жилище е свързано с размера на минималната работна заплата за страната. Съгласно чл. 10, т. 7 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, в случай че нетният средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца е в размер не по-висок от една минимална работна заплата за страната. От 2008 г. до сега размерът на минималната заплата се е увеличавал, докато приетите от Общински съвет - Елена наемни цени не са актуализирани. Това означава, че максималният праг на нетните доходи на наемателите периодично се е покачвал, докато наемните цени са останали непроменени.
 
През периода 2008 г. – 2018 г. минималната работна заплата за страната е нараснала от 220 лв. през 2008 г. до 510 лв. през 2018 г., т.е. с 131,81%.
 
В настоящото предложение е взето предвид и обстоятелството, че настанените под наем са предимно лица със социални проблеми, изпитващи затруднения при изпълнение на задълженията, произхождащи от договорите за наем, а именно: редовно заплащане, както на наемната цена така и на консумативните разходи към доставчиците. Съгласно Стратегията на Община Елена за развитие на социалните услуги, жилищната политика е част от социалната политика на Община Елена и има ключово значение за решаване проблемите на социално слабите лица.
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
 
Предлаганите цени са съобразени с факта, че наемателите са жилищно нуждаещи се лица, отговарящи  на условията посочени в чл. 10 от Наредбата. Няма риск увеличението да доведе до невъзможност и/или затруднение при плащане на месечните наеми. При така предлаганата цена средният наем за общинско жилище ще стане 38,90 лв., което е много под пазарните цени, но ще осигури повече приходи за общината и съответно повече възможности за поддръжка и основни ремонти на сградите.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Целта е да се актуализира месечната наемна цена за общинските жилища, като приходите от наеми ще послужат за поддръжка на общинските жилища. Това значително ще подобри качеството на предлаганата социалната услуга, осъществявана по отношение на нуждаещите се от жилища граждани.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганите изменения не противоречат на Закона за местните данъци и такси или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Неразделна част от настоящото предложение е финансово-икономически анализ
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет  – Елена
 
Изменя Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, както следва:
 
§1. Чл. 51, ал. 2 добива следната редакция:
(2) Основната наемна цена за 1 кв. м полезна площ е 1,00 лв. месечно с включен ДДС.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.