ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
18.06.2018
    
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
I. Причини за приемане на нова наредба и отмяна на старата.
 
Със своя Заповед №02.05-146 от 06.03.2018 г. съм определил комисия, със задача да разработи проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. При извършено цялостно обследване на нормативните актове от по-висока степен са открити несъответствия. Проектът на нова наредба е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин.
 
В хода на работа е установено изменението и допълнението на нормативни актове, които имат отношение към управлението и разпореждането с общинско имущество и следва да намерят своето отражение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена (Наредбата), с цел тяхната пълна синхронизация.
 
Действащата Наредба е приета с Решение № 39/30.04.2014 г. по Протокол № 5 от 30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена. След протест от страна на окръжна прокуратура и последвало Решение № 6 от 31.01.2018 г. по адм.д. № 845/2017 по описа на Административен съд – Велико Търново се установи, че при приемането й е допуснатото съществено нарушение на административнопроизводственото правило на чл. 27, ал. 5 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, което е опорочило волеизявлението на колективния орган и от своя страна е самостоятелно основание за отмяната на приетия подзаконов акт. Като правно основание за издаването на оспорения акт е била посочена разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, поради което решението за приемане на въпросната наредба попада в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и като такова е следвало да се приеме чрез поименно гласуване отразено в протокола. Императивното процесуално правило на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА е създадено, за да гарантира законосъобразното упражняване на предоставените на общинския съвет със закон правомощия при провеждане на финансовата политика на територията на съответната община. За да е валидно волеизявлението му относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, то следва да бъде взето при спазване на изискванията на специалния закон за ред и форма, т.е. с поименно гласуване.
 
От друга страна, с оглед на многобройните и важни промени, които следва да се направят в действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изработен Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена, с който се заменя действащата.
 
Междувременно бе приет нов Закон за концесиите, в преходните и заключителни разпоредби на който с § 26 се правят изменения и допълнения в чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост. Текстовете на ал. 9 и ал. 10 предвиждат респективно:
1. В изпълнение на стратегията по чл. 8, ал. 8 от ЗОС Общински съвет-Елена да приеме план за действие за общинските концесии, в съответствие със Закона за концесиите, по предложение на кмета на общината.
2. Планът за действие за общинските концесии, както и промените в него, да се обявяват на населението по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, и се публикуват и на интернет страницата на общината.
Редът за приемане на план за действие за общинските концесии е разписан в чл. 4 от проекта на Наредбата.
 
В настоящия проект са отстранени открити в практиката неясноти и трудности при провеждането на тръжни и конкурсни процедури.
 
II. Цели, които се поставят с Проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
 
Целта на Проекта на Наредбата е разписване на ясни и точни ред и условия за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на общината, с които да се уредят обществените отношения, в съответствие с актовете от по-висока степен.
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена
 
За прилагане на Проекта на нова Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена не са необходими други финансови средства, освен предвидените в бюджета на Община Елена за 2018 година, съобразно Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.
 
IV. Очаквани резултати от прилагането
 
Избягване на противоречие между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен.
Приемане на законосъобразни решения от Общински съвет - Елена.
Осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност и равнопоставеност на всички субекти-физически и юридически лица при участие в публични търгове и публично оповестени конкурси.
Провеждане на законосъобразни административни процедури при условията на публичност и прозрачност.
 
V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
 
Предлаганият Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена, е съобразен с действащото законодателство и не противоречи на правото на Европейския съюз, и по-конкретно на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 на Европейската харта за местно самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.).
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет  – Елена
 
1. Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена, приета с Решение № 39/30.04.2014 г. по Протокол № 5 от 30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена.
2. Приема нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена.
 
С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.
 
Правни основания:
1. Чл. 8, ал. 2 от ЗОС
2. Чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА
3. Чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК
4. Чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА