ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена
20.07.2018
   
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
След извършен анализ от страна на общинска администрация бе установено, че немалка част от разпоредбите на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена противоречат на разпоредби от по-висок ранг. Налице се законови промени, които правят наредбата неприложима и незаконосъобразна. Същевременно, обществените отношения, които обхваща вече са уредени в нормативни актове от по-висок ранг. Поради това следва действащата Наредбата да бъде отменена и приета нова, кореспондираща с националното законодателство, уреждаща адекватно обществените отношения. Със Заповед № РД.02.05-226 от 16.04.2018 г. съм определил комисия от експерти и заинтересовани лица, които да изготвят нов проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена, съобразен с измененията в Закона за пътищата и мотивите в Решение № 405 от 31.10.2017 г. по адм.д. №290/2017 г. на Административен съд – Велико Търново. В настоящия случай е налице хипотезата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, според който отменяването на закона /в случая наредба на общински съвет/ и неговата замяна с нов относно същата материя се допуска, тъй като промените са многобройни и важни.
 
Мотиви за предлаганата отмяна и цели, които се поставят:
 
Проектът за новата наредба е разработен на основание чл. 23 от Закона за пътищата. Новата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Елена ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.
 
Приемането на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена се налага с оглед синхронизиране на местната нормативна уредба с националното законодателство и условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община Елена
 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
 
За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно на общинския бюджет.
 
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
 
Ще се премахнат морално остарели, незаконосъобразни и неприложими текстове, както и санкции, които са предвидени в други нормативни актове. С новия подзаконов нормативен акт преди всичко се определят редът и условията за уреждане на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Елена. С приемането на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Елена, изградената пътна мрежа на територията на Община Елена, ще се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
 
Доколкото предлаганото приемане на нова наредба възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Предложеният проект на наредба е оповестен на интернет страницата на община Елена в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, като на заинтересованите лица е предоставен достатъчно дълъг срок за становища, предвид спецификата на нормативния акт. До момента на внасяне на настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили предложения и коментари по него.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове,  чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет  – Елена
1. Отменя Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена, приета с Решение № 105 от 27.11.2008 на Общински съвет – Елена.
2. Приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена.
 
С уважение,
 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
 
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация.
 
Правни основания:
1. Чл. 23 от Закона за пътищата
2. Чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА
3. Чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК
4. Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА