ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена
20.07.2018

М О Т И В И

(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове)
за отмяна на действащия и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

1. Причини за приемане на проекта за Правилник:

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, приет в края на 2015 година и изменян и допълван многократно. Нормите на действащия правилник са утвърдени в практиката, съответстват на законите в Република България. Този Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация служи за добра основа за новия правилник. В случая обаче, при изработването на проекта за нормативния административен акт и при неговото приемане не са спазени принципите на обоснованост и стабилност, въведени с чл. 26, ал. 1 от ЗНА, като е налице порок в процедурата, който не може да бъде саниран. Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, приложима по силата на чл. 80 от АПК, въвежда императивни изисквания за съдържание на мотивите към проекта за нормативен акт, което като минимум следва да включва: причините, които налагат приемането му; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Въпросното императивно законово изискване не е изпълнено при приемане на действащия към момента правилник, като в тази посока са и мотивите в Решение № 298 по адм.д. №420/2016 на Административен съд – Велико Търново, както и депозиран протест от страна на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и подредени, като пропуските на стария правилник са прецизирани в процеса на работа на Общински съвет - Елена. Целта е да се постигне по-голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане.

2. Цели, които се поставят с предложения проект за Правилник:

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с нормите на Закона за местното самоуправление и местна администрация. Съобразяване с трайната практика на административните съдилища и прокуратурата по отношение на незаконосъобразни или неточни текстове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия Правилник.

За прилагането на новия правилник не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложената отмяна няма да се отрази негативно.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

В резултат на приемане на новия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета и взаимодействието му с общинската администрация. С прилагането на нов правилник ще се постигне осъществяване на правомощията на общинския съвет при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие и прозрачно управление на органа на местно самоуправление.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Доколкото предлаганото приемане на нов правилник възниква от нормативни актове от по-висок ранг, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същото е в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК Общински съвет – Елена

1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13/03.12.2015 г. на Общински съвет – Елена.

2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника на е-mаil адрес: obs@elena.bg или в сградата на общинска администрация.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА