Обявления
Обявление № УТ.01.02-253 / 21.12.2018 г.
21.12.2018
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-797 / 20.12.2018 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи частично изменение на действащ РП (ПУП - План за улична и дворищна регулация) за парцел VІ-55 в кв. 17а (в проект) по плана на с. Дрента - обособяване на нов самостоятелен УПИ VІ-55 за имот пл. № 55 с придаваема част, затворен до сервитута на корекцията на р. Веселина и План за застрояване на новообразувания УПИ VІ-55 в кв. 17а (в проект) по плана на с. Дрента, с режими на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА