НОВИНИ
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019
03.01.2019
 
Уважаеми жители на Община Елена,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.29 ал.2 и от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена,

Кметът на общината, инж.Дилян Млъзев, отправя покана към местната общност за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Елена за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 11 Януари 2019 година (петък) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: Пленарната зала на Община Елена

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Елена за 2019 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Елена за 2019 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Елена.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА