Обявления
Обявление № УТ.01.02-16 / 24.01.2019 г.
25.01.2019
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-29 / 24.01.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на Подробен устройствен план (ПУП - План за застрояване) за преотреждане на УПИ ІV-351.97 в кв. 2 с. Бадевци от „За спортен терен“ в „За спорт, атракции и туризъм“ с устройствени показатели по ПЗ.

Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА