НОВИНИ
ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА СУ „ИВАН МОМЧИЛОВ“
06.02.2019
 
След проведени и одобрени процедури за възлагане на обществени поръчки, на 5 февруари започна същинското изпълнение на проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, финансиран съгласно сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Първоначално одобрената финансова помощ, въз основа на представените от община Елена на етапа на кандидатстване документи, е в размер на 1 912 132,06 лв. без включен ДДС, а след проведени обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на дейностите, стойността на общата инвестиция е 1 874 074,75 лв. без включен ДДС.

Изпълнител на строително-монтажните работи (СМР) е Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „ЕЕ - Нов стандарт“ - гр. София.

Независим строителен надзор ще се упражнява от „Кима консулт“ ЕООД - гр. Пловдив, а авторски надзор на проекта - от „Арт проект“ ЕООД - гр. Велико Търново.

Консултантски услуги по управление на проекта ще се извършват от ДЗЗД „Обединение ВЕР БГ08“ - гр. София.

Срокът за изпълнение на СМР, съгласно сключения договор е 230 календарни дни, а за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане по проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ - 4.12.2017 г.

По проекта ще се извърши цялостна енергийна реконструкция на училищния комплекс в гр. Елена, като най-общо предвидените дейности, съгласно енергийно спестяващите мерки, отразени в енергийното обследване за сградите, са следните:
• топлинно изолиране на външни стени, шпакловка с мрежа, грундиране и полагане на силикатна мазилка с цвят по цветно решение и каталог;
• намаляване на коефициента на топлопреминаване на врати и прозорци чрез подмяна на дървената и металната дограма с нова PVC дограма - прозорци и входни врати от алуминиев профил;
• топлоизолация на покриви;
• топлоизолация на подови плочи под на отопляеми помещения;
• намаляване на инфилтрацията чрез монтажна пяна за уплътняване на фугите при монтажа на дограма, врати и прозорци;
• ремонт и нова отоплителната инсталация - подмяна и ремонт на цялото старо котелно помещение, нови котли на дървесен чипс и пелети, като се използват старите изградени комини, старото котелно, което първоначално е било на твърдо гориво се ремонтира и преустройва изцяло, като се вкарват новите котли, обособяват се складове за гориво и за отвеждане на изгоряла маса;
• енергоспестяване по ел. част, подмяна на осветление.

Не се предвижда спиране на образователния процес, нито минаване на двусменен режим на обучение.