НОВИНИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР
11.06.2019

за заемане на длъжността „РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в социалната услуга

„Център за настаняване на деца без увреждания“ в град Елена

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Степен на образование – висше, завършена образователна степен бакалавър и/или магистър от области на Класификатор на областите на висше образование и професионални направления – социални и педагогически науки;
1.2. Минимален професионален опит в сферата на социални и образователни дейности - 2 години

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Да е дееспособно лице, съгласно българското законодателство;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.

3. Допълнителни изисквания:
3.1. Познания на нормативната уредба в областта на управление на социалните услуги;
3.2. Компютърна компетентност – добро владеене продуктите на Microsoft Office и Internet.

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отговаря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в „Център за настаняване на деца без увреждания“. Представлява социалната услуга при установяване на връзки и поддържане на контакти. Поддържа и съхранява документацията на центъра и личните досиета на децата и официално ги представлява. Оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с отдел „Закрила на детето” и Съвета по осиновяване, местни институции и НПО, установява и поддържа връзка със семейства и близки.

ІІ. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на допуснатите кандидати за заемане на обявеното работно място ще се извърши чрез събеседване.
До събеседване няма да се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Събеседването цели изясняване на:
- мотивите за кандидатстване;
- очакванията към работата;
- професионалните компетенции;
- уменията за работа в екип и общуване;
- нагласите за вземане на решения;
- нагласите за работа с деца, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.

IIІ. Документи, които трябва да представят кандидатите за работа:
1. Заявление /по образец/;
2. Автобиография в свободен текст;
3. Диплом за завършена степен на образование – заверено копие;
4. Документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера – заверено копие.
5. Медицинско за работа.

IV. Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидатите, желаещи да заемат обявеното работно място в социалната услуга „Център за настаняване на деца без увреждания“ в град Елена, ще се приемат в Община Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24, стая 204 в срок от 11.06.2019 г. /вторник/ до 20.06.2019 г./четвъртък/, включително, от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Елена.

Заявление